5

 106  0

Sveiki,

Es gribu pastst蘋t vienu novrojumu, kuru esmu dz蘋v izdar蘋jusi. Manuprt jebkuram cilvkam piem蘋t 3 vecumi:
1. Fiziskais vecums;
2. Mentlais vecums;
3. Dvseles vecums;

Fiziskais vecums ir organisma vai 譟ermea vecums. Cilvks piedzimst 禳aj dz蘋v un tad via 譟ermenis aug, un ar katru gadu tas noveco.
Bet gads, ka ne vienmr noteiktais fiziskais vecums atbilst cilvka prta vai dom禳anas l蘋menim. Pc ezotrisks mc蘋bas m贖su miesa(ga躁a, orgni + skelets) ir tikai fiziskais 譟ermenis, un bez t vl ir teriskais un citi 譟ermei, un apkrt ir aura.

Mentlais vecums var b贖t atkar蘋gs no cilvka rakstura vai pieredzes. Cilvkiem ar gr贖tku dz蘋vi/ likteni mentlais vecums parasti prsniedz fizisko vecumu. Vai tad nav gad蘋jies, kad kds citam pasaka, ka via dom禳ana neatbilst via vecumam?
Vl ir gad蘋jumi, kad cilvks var ,,iespr贖st vien vecuma grup, un vairs nevar ,,mentli novecot vai nobriest. Tas var b贖t traumas sekas, vai neizdz蘋vot brn蘋ba, jaun蘋ba vai cita vecuma stadija.

Dvseles vecums ir atkar蘋gs ar kdu dvseli cilvks ir piedzimis. Te ir runa par reinkarncijas mc蘋bu. Jo vairk prdzimusi dvsele, jo vecka t paliek. Jauns dvseles vairk padodas dz蘋vnieku instinktiem, jo vl nav appradu禳as b贖t pat cilvkiem. Bet ar laiku vias iemcs visas maas.
Pc grie譟u m蘋tiem Zeme atrodas Visuma vidus l蘋men蘋, tpc ir doma, kad dvsele ir apguvusi cilvka l蘋men蘋, tad prce躁as uz ,,augstkm eksistences dimensijm.

Pievienotie video

Veco dvse躁u 蘋pa禳蘋bas

Komentri 5

0/2000
 0  0 atbildt
im blakus dertu tests....
 0  0 atbildt

  

 0  0 atbildt