local-stats-pixel fb-conv-api

Nomierinäties 1.3

14 0

Nomierinäties 1. Nomierinäties - ievads! http://spoki.tvnet.lv/literatura/Nomierinties-ievads-/735017

RÏTS!

Ahhh cik jauks sapnis!Pareizäk bija jauks lïdz es neizdzirdëju modinätaja zvanu!

Cik jauki! Lïdz ko säc redzët jauku sapni tä uzreiz kaut kam neparedzëtam ir jänotiek.Ätri izkäpu ärä no gultas un gäju uz virtuvi , lai padzertu tëju un uztaisïtu siermaizïtes.Paëdu un gäju uz istabu , atvëru skapi.Ieraudzïju skaistus , melnus un vasarïgus legingus ar ziedu rakstu.Sameklëju miesas kräsas tuniku un devos uz vannasistabu.Vël sataisïju savus brünos garos matus copë , pieliku klät aksesuärus un gäju pabarot Rokï un Lieju.Kad es pabaidzu barot piecëläs arï mana mamma.

Mamma:"Labrït!Vai neesi redzëjusi tëvu?"
Es:"Labrït!Në neesmu!Vai tad tëtis nav uz darbu aizgäjis?"

Mamma:"Jä , laikam jau tä!Biju mazliet piemirsusi to ka tavs tëvs strädä no pulkstens 6. Terëzït uzvelc mëteli , zäbakus , cimdus , cepuri un lakatu un tad jau dosimies uz skolu"
Es:"Labi , käpëc ne?"

PËC SKOLAS!

Pastaigäju ar draudzeni Katrïnu.

Katrïna:"Zini manuprät tu esi laimïgä!"
Es:"Käpëc?"
Katrïna:"Maniem vecäkiem ir daudz strïdu sakarä ar finansëm un näkotnes pläniem , kä arï nedomäju ka vecäki büs kopä pëc pusgada.Starpcitu vai tas nav tavs tëvs?"
Es:"Në mans tëvs ir darbä.Vël pie tam tëtim nav laika meklët kädu mammas vietä.Un man neticäs ka tëtis speciäli mammai sameloja ka iet uz darbu tik agri tikai , lai pavadïtu laiku kopä ar kädu nepilngadïgu meiteni!"

Katrïna:"Ja?Tu tik paskaties uz to pärïti , tas ir tavs tëvs!"

Es:"Katrïn!Lüdzu beidz man nav laika klausïties tavas izdomas.Uzredzïti!"
Es biju tik nikna uz savu draudzeni.Labi!Jä , jä , jä ! Tas vecis ar to meiteni ir lïdzïgs manam tëvam , bet es nedomäju ka tëvs ir spëjïgs piekräpt mammu.

NÄKAMAJÄ DIENÄ!
Domas par vakardienas pastaigu ar Katrïnu nelika mani mierä.Man likäs ka tas vecis ir mans tëvs.Kaut gan es vëljoprojäm neticu to ka tëvs ir spëjïgs säpinät manu mäti.Gäju pastaigäties vëlreiz.Tikai viena.Lai noskaidrotu patiesïbu.Aizgäju uz to padjezdu kurä vakar redzëju to pärïti.Pärïtis nebija.Nu labi!Biju likusies mierä.Aizgäju uz mäjäm.Atvëru durvis neko nedomäjot gäju uz vecäku istabu , lai pärbaudïtu vai käds nav mäjäs.Neviens nebija!Izmeklëju visu dzïvoklï.Nu labi!Aizgäju uz savu istabu.izmäcïjos un izdzirdot to kä atveras durvis gäju paskatïties kas tad tur ïsti ir atnäcis.Gribëju nobiedët näcëju täpëc palëpos aiz stüra tä , lai mani neviens neredz.Izdzirdëju dïvainas skanas.Mazliet no stüra ar vienu aci izlïdu un uzminiet ko es redzëju!TËTI UN KAUT KÄDU TUR MEITENI!Katrïnai bija taisnïba!!!Tëtis kräpj mammu , bet käpëc , käds ir iemesls?Ätri paslëpos aiz stüra.Tëtis un tä meitene aizgäja uz vecäku istabu.Pëc desmit minütëm dzirdëju ........ nü Jums labäk to nezinät!Nespëju noturët asaras un skrëju pie Katrïnas kura dzïvoja divus stävus augstäk.Visu izstästïju Katrïnai.

PËC 5 GADIEM!

Tagad man ir 21 gads.Nevëlëjos turpinät rakstït par to ko atceros ar smagumu sirdï.Neskatoties uz to ka tas notika pirms pieciem gadiem atvieglums nav radies vëljoprojäm.Tëva vairs nav.Mamma uzzinot to kas notika pirms pieciem gadiem vëljoprojäm ir nerunïga.Un , kad runä tad ar pauzëm un slapjäm acïm , kaut ko murgo.Es nevëlos , lai Katrïna domätu ka esmu pazaudëjusi prätu , bet arï es nedaudz dïvaini uzvedos!!!Katrïna gatavojas käzäm , bet es büshu lieciniece un lïgavas mäsa täpëc apmeklëju psihoterapijas kursu ( tai skaitä jogu ) , lai pärciestu tëva nävi un to kas notika pirms tëva näves ( P.S.Tëvs nomira mënesi pëc tä notikuma , jo kärtïgi saslima ar retu slimïbu ) un nesäktu raudät pie altära draudzenes laimïgäkajä un svarïgäkajä dienä!

Citreiz viena situäcija vai viens notikums var mainït visu dzïvi!

14 0 3 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 3

0/2000

Manuprāt te diezgan viss ātri norisinās - notikumi utt.Varbūt ir par ātru? emotion

1 0 atbildēt
Nav jau 10 cilvēki piespieduši +, 3-6 tikai. emotion
0 0 atbildēt