local-stats-pixel fb-conv-api

Dzïve starp spoku pilsëtu!1.4

6 2

Heyy!Esmu atkal jau ar jaunu rakstu!Biju uzrakstïjusi rakstu arï par Mirandu Kosgrovu , bet administräcija izdzësa , jo jau ir bijis täds raksts u.t.t. Bet arï raksti par 1D ir daudz , jo daudz un lïdzïgi , bet tos ärä nedzësh.Nu labi kaut nu , lai tä bütu!emotion

Dzïve starp spoku pilsëtu!1.

Kädä pasaules nostüra malä atradäs pilsëta , bez nosaukuma.Pilsëtas iedzïvotäji pilsëtu sauca par spoku pilsëtu , jo katrä mäjä spokojäs pilsëtas vecie gari.Legenda vësta ka pilsëta pastävëjusi tikai vien 19 gadus , bet käpëc tikai 19 , bet ne 20 to neviens nezin.Pilsëtas ieejas durvis vëräs valjä tikai reizi piecos gados un täpëc no pilsëtas aizbëgt viesiem , bija neiespëjami.

Kädä aukstä , miglainä rïtä uz spoku pilsëtas lauku mäjas jumta atlidoja tädi dïvaini putni.Nedz putni , nedz käds dzïvnieks.Kaut kas saistïts ar putnu dzimtu , bet kas tieshi to neviens nezin.Tä meitene kura dzïvoja tajä mäjä piecëläs un paskatïjäs augshä caur caurspïdïgo stikla loga plëvi.Meitenes acis palika arvien lieläkas un lieläkas.Tad kädu brïdi putni aizlidoja un meitene apsëdäs uz gultas malas un säka domät kä bütu ja ieejas durvis atvërtos jau pëc stundas , jo meitene zinäja to ka durvis atvërsies drïzumä.

Meitene izgäja ärä un deväs uz pilsëtas centru.Par cik pilsëta bija maza , tad pilsëtu no laukiem shkira vien päris metru.Kad meitene iegäja pilsëtas centrä , vinja ieraudzïja kädu vïrieti kas centäs karietë iestumt divas smagas un lielas kastes.

Meitene:"Sveiki!Vai varbüt es Jums varëtu palïdzët?"
Vïrietis:"Hah ...... tu pat pïli nepacelsi , kur nu vël palïdzët man !"
Meitene:"Es pavadu savu dzïvi laukos un pïles esmu turëjusi rokäs vairäkkärt."

Vïrietis:"Mietenït!Käds ir tavs värds un käpëc tu esi tik agri uz ielas?"

Meitene:"Mans värds ir Kailija un man ir 19 gadi täpëc nav nekäds brïnums ka esmu uz ielas jau tik agri no rïta."
Vïrietis:"Tev ir 19 gadi?Hah neticäs!Meitenït ej mäjäs uz laaaauuu-kkkiieee--mmm!"

Kailija:"Në!Esmu pilngadïga un tu man te nenoteiksi ko darït un ko nedarït , nekomandë mani!"

Vïrietis:"Pirmkärt neatceros ka mës bütu pärgäjushi uz TU un otrkärt tu pati mani komandë!"

Kailija:"Izbeidziet!Es vëlos Jums tikai to labäko , vai saprotiet mani?"
Vïrietis:"MEITENÏT!Ej projäm!!!Te nav vietas tädai sïkaljai kä tu!"
Kailija aizskrëja uz laukiem un nodomäja "kur tad var büt tädi vïrieshi"!

_________________________________________________________________

TURPINÄJUMS SEKOS!

6 2 4 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 4

0/2000
Kad nākamā?
0 0 atbildēt

Daudzsēriju stāsts par 19gadīgo Kailiju no Ziemeļkorejas? Dodu desmit acis.

0 2 atbildēt