0

 50  15

Klaude Godimels (Claude Goudimel) ir viens no 16. gadsimta svarīgākajiem Franču komponistiem. Viņš ir vienīgais komponists, kurš ir sarakstījis mūziku visiem 150 psalmiem. 16 gs. Baznīcā psalmus dziedāja vienbalsīgi, bet viņš tos izveidoja daudzbalsīgus. Godimels skaidri paskaidroja, ka šie psalmi domāti lietošanai mājās, lai ticīgie varētu gūt iepriecinājumu Dievā, jo īpaši mājās.

1560. gadā viņš konvertējās protestantismā. Viņš tika nogalināts Sv. Bērtuļa naktī 1572. gadā Parīzē, kad no 23. uz 24. augustu, ar karaļnama piekrišanu, katoļi nogalināja lielāko daļu uz Margaritas d'Valuā un Navarras Anrī kāzām sabraukušo Protestantu augstmaņu. Bērtuļa naktī nogalināja ne tikai hugenotu augstmaņus. Katoļticīgie metās virsū katram, kurš valkāja protestantiem raksturīgās melnās drēbes. Kad slepkavošana izplatījās arī ārpus Parīzes, upuru skaitu vērtē no 10 līdz pat 100 tūkstošiem.

Ir sajūta, ka šis psalms runā arī par šo asiņaino nakti, kad zemes ķēniņi un kungi cēlās, lai iznīcinātu Dieva svaidīto, kas mājoja tajos, kurus Viņš no jauna bija aicinājis sludināt tīru evaņģēliju par izglābšanu daudziem.

“..tie Mani vajājuši, tie vajās arī jūs..“ Jāņ. ev. 15:20

Autors šo psalmu izdzīvoja gan savā mūzikā, gan arī savā dzīvē 1572. gadā.
Lasiet šo psalmu un paralēli klausieties šī psalma mūziku.

2. Psalms

Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš?
Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret To Kungu un Viņa svaidīto:
"Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus!"
Bet, kas debesīs valda, smejas, un Tas Kungs tos tur par nieku.
Taču reiz Viņš runās uz tiem Savās dusmās un iztrūcinās tos Savā bardzībā:
"Bet Es Savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, Savā svētajā kalnā."
Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: "Mans Dēls tu esi, Es šodien tevi esmu dzemdinājis.
Prasi Man, tad Es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību.
Tu ganīsi tos ar dzelzs zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi!"
Tad nu, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs, zemes soģi!
Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet Dēlu,
lai Viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas Viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!

Vienīgi Dievam lai gods

Komentāri 0

0/2000