local-stats-pixel

Nomierinäties 2.0

6 3

Nomierinäties 2. Nomierinäties 1. - http://spoki.tvnet.lv/literatura/Nomierinties-1/735064

KATRÏNAS KÄZAS!

Lük arï ir pienäkusi tä Katrïnas liktenïgä diena!Es nezinu vai Katrïna laulïbä ar bagätu biznesa cilvëku ( Katrïna ir vienu gadu jaunäka par lïgavaini ) varës justies laimïgi , bet es vienmër atbalstu draudzenes lëmumu , lai käds tas arï bütu.

Katrïna:"Es nezinu vai izskatos skaisti.Manuprät viss ir kaut kä pa daudz!"
Es:"Lüdzu , izbeidz sevi mocït ar domäm par to kä tu izskaties un kas ir par daudz un kas ir par maz.Tu esi burvïga lïgava un mana labäkä draudzene täpëc es uzskatu ka izskaties nenormälïgi superïgi!

Katrïna:"Jütu tavä teiktajä skaudïbu , kas , tad nu???:D"
Es:"Nekas!Nesatraucies viss büs labi!"
Katrïna:"Ceru ka nebüsi täda kä tä meitene kura bija ar tavu tëvu!"
Es:"Katrïn!Protams ka në!Un vispärïbä kädä jëgä par to tagad runät?Tä ir tava laimïgä diena un lüdzu nesabojä to ar sliktäm domäm!

Katrïna:"Labi!"

PËC DIVÄM ILGÄM STUNDÄM PIE ALTÄRA!
Katrïna:"Redzi mammu , redzi!Un tu vël teici ka 21 gada vecumä neviens neprecäs!"
Katrïnas mäte:"Jä , Katrïnït , jä.Redzu , bet ja tevi tavs vïrs säks sist ......."

Katrïna:"Mammu.Lüdzu beidz mani mocït ar savëjäm iedomäm par meitas slikto laulïbu.Mana dzïveee!!!!!Juhü!!!!!!!"
Katrïnas mäte:"Ai!"
Es:"Katrïn manuprät saules gaismä tu izskaties vël labäk nekä ne saules gaismä!"

Katrïna:"Terëz?Kad tad es pëc taväm domäm neizskatos labi? :D"
Mës abas iesmëjämies.Täläk visu to lietu aprakstït negribäs , bet ziniet bija superïgi!Un neskatoties uz to ka nevienmër dzïvë var paveikties es jütos labi un nemaz nedomäju par to notikumu kas noticis pirms pieciem gadiem , izrädäs joga palïdz :D!

Täs ir beigas!Zinu varbüt neesmu neko daudz pastästïjusi un notikumi virzäs ätri , bet tomër viss.Varbüt kädreiz büs "Nomiierinäties 3." , bet tas büs pëc käda nenoteikta laika!

6 3 0
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000