Iepazīšanās portāla “Spoki Match” lietošanas noteikumi

1.Vispārīgā informācija
1.1. Reģistrējoties iepazīšanās portālā “Spoki Match”, turpmāk tekstā – Portāls, lietotājs piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, turpmāk tekstā – Noteikumi, un apņemas Noteikumus ievērot, un ar aktuāliem Noteikumiem var iepazīties saitē Lietošanas noteikumi
1.2. Portāla uzturētāji ir tiesīgi jebkurā brīdī Noteikumus mainīt un Lietotājam tie ir jāievēro.

2. Reģistrēšanās portālā
2.1. Portālā ir tiesīgas reģistrēties un izmantot tā pakalpojumus personas, kuras sasniegušas pilnu 18 gadu vecumu, turpmāk tekstā – Lietotājs.
2.2. Portālā profilu var izveidot tikai ar portāla spoki.lv reģistrētu profilu un reģistrējoties Portālā ir dotas tiesības norādīt papildus informāciju, t.sk., mainīt fotogrāfiju u.c.
2.3. Lietotāja profila reģistrēšana un tā lietošana Portālā ir bezmaksas. Portāls ir tiesīgs noteikt papildus maksas pakalpojumus, par ko Lietotāji tiek informēti pirms to izmantošanas. Ja saskaņā ar Noteikumiem Profils tiek dzēsts vai bloķēts, veiktie maksājumi par maksas pakalpojumiem, kuri netika vēl saņemti, netiek atmaksāti.
2.4. Katrai personai var būt tikai viens reģistrēts lietotāja profils. Pirms jauna profila reģistrācijas ir jādzēš vecais Spoki Match profils, ja tāds bija reģistrēts.

3. Lietotāja tiesības un pienākumi
3.1. Lietotāja pienākums ir norādīt savā profilā tikai patiesu informāciju. Maldinošas vai nepatiesas informācijas norādīšana tiek uzskatīta par Noteikumu pārkāpumu.
3.2. Lietotājs ir tiesīgs profilā publicēt savas fotogrāfijas, saskaņā ar Profilā noteiktajiem tehniskajiem parametriem, un publicējot fotogrāfijas vienlaicīgi apstiprina, ka profila bildē ir attēlota viņa/viņas seja.
3.3. Ar mērķi nodrošināt korektas informācijas norādīšanu un aizsargāt lietotāju tiesības, aizliegts publicēt fotogrāfijas, kurās ir nesaredzama Lietotāja seja (fotogrāfijā jābūt Lietotāja sejai), fotogrāfijas, kurās ir atkailināta persona, bērni (bērnības fotogrāfijas), kustīgās fotogrāfijas u.c. fotogrāfijas, kas neatbilst Noteikumiem. Ja persona publicē fotogrāfiju, kurā ir vairākas personas, tad jābūt nepārprotami skaidram, kurš ir Lietotājs un Lietotājs šādu fotogrāfiju publicējot apliecina, ka no citām fotogrāfijā redzamām personām ir saņemta atļauju fotogrāfijas publicēšanai Portālā.
3.4. Portāla ir tiesības apstrādāt Lietotāja fotogrāfijas un tās nepublicēt. Ja Lietotājs publicē fotogrāfijas, kas neatbilst Noteikumiem, Portāla administrācija ir tiesīga dzēst tās bez brīdinājuma.
3.5. Lietotājs publicējot fotogrāfijas Portālā, lietotājs ir informēts un vienlaicīgi piekrīt, ka fotogrāfijas tiks publicētas Portālā un, ka tās var tik izmantotas dažādās Portāla marketinga u.c. aktivitātēs.
Ņemot vērā apstākli, ka Portāla lietotājiem tehniski iespējams Portālā publicētās (publiski pieejamās) fotogrāfijas un / vai tā saturu lejupielādēt un/vai nokopēt, tad Lietotāji reģistrējoties Portālā apliecina, ka informēti par to un pieņem to, vienlaicīgi uzņemas atbildību par savu datu tālāku izplatīšanu, attiecīgi Portāls nevar uzņemties un neuzņemas atbildību.
3.6. Lietotājiem ir piešķirtas tiesības savstarpēji komunicēt "čatā" un privātajās sarakstēs. Sarakstē personas tiek aicinātas izturēties ar cieņu un izpratni. Ja personas komunikācija satur rupjības, aicina uz naidu starp tautībām un rasēm (arī ir naida runas izpausmes); mudina uz narkotisko vielu un ieroču izmantošanu, valsts varas gāšanu, vai fizisku izrēķināšanos ar konkrētām personām; izplata melus vai nepamatoti nonievā citas personas un/vai aicina jebkādā tās formā uz prettiesisku darbību apspriešanu un veikšanu Lietotāja profils var tikt dzēsts bez brīdinājuma.
3.7. Lietotājam ir pienākums ziņot Portāla administrācijai par Noteikumu pārkāpumiem un ja lietotājs Portālā atklāj jebkādu programmatūras vai internetlapas kļūdu, tad lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē Portāla administrācija un lietotājs nedrīkst šo kļūdu izmantot, lai iegūtu sev jebkādu labumu.
3.8. Lietotājam ir aizliegts pielietot rīkus, programmatūru vai citus līdzekļus, kas nodrošina procesu automatizāciju ("Bots" vai skriptus u.c. jebkādā veidā kaitēt Portālam un tā lietotājiem).
3.9. Jebkura veida reklāma, t.sk. bet ne tikai, intīmpakalpojumu piedāvāšana, "čatā", fotogrāfijās, sarakstē un jebkādā citā formā, bez saskaņošanas ar Portāla administrāciju, ir aizliegta.
3.10. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuras informācijas sniegšanu, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem.

4. Portāla tiesības un pienākumi
4.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Portāla uzturētājam. Šo tiesību aizskāruma gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Portālam.
4.2. Portāla administrācijai jebkurā brīdī ir tiesības bez iemeslu norādes pārtraukt Portāla darbību.
4.3. Ja programmatūras vai citas kļūmes dēļ Portālā saglabātie dati pazūd, tad Lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir Portāla brīva izvēle.
4.4. Ja tiks konstatēts, ka Lietotāja vecums ir līdz 18 gadiem, tā Portāla administrācijai ir tiesības dzēsts Lietotāja profilu bez brīdinājuma, un / vai par Noteikumu neievērošanu Portālam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkura Lietotāja profilu vai ierobežot Lietotāja darbību. Šādā gadījumā lietotājam nerodas un nevar rasties prasījuma tiesības pret Portālu, t.sk., par veiktajiem maksājumiem, Portāla maksas pakalpojumu izmantošanas gadījumā. 
4.5. Lietotājiem ar Portāla administrāciju iespējams sazināties izmantojot e-pasta adresi spoki@spoki.lv.

5. Fizisko personu datu apstrāde
5.1. Reģistrējoties Portālā, Lietotājs piekrīt un ir informēts par savu personas datu apstrādi, kuru noteikumi ir pieejami interneta portālā spoki.lv.
5.2. Spoki.lv izmanto sīkdatnes. Par to, kas ir sīkdatnes, lasi šeit.
5.3. SIA "TVNET GRUPA" Vispārējie personu datu apstrādāšanas principus lasi šeit.

Visi strīdi, kas saistībā ar Noteikumiem un to ievērošanu rodas starp Portālu un Lietotāju tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.