local-stats-pixel fb-conv-api

Mērfijas likumi.7

44 18

 

1. Ja vien kaut kas var saiet greizi, tas ari notiks.

 

 

2. Ja pastav iespeja, ka var notikt vairakas klumes, tad notiks ta, kas izraisa vissmagakas sekas.

 

3. Tiklidz tu nolem kaut ko paveikt, kaut kas cits ir jaizdara vispirms.

4. Katrs risinajums rada jaunas problemas.

5. Nekas nav tik viegli, ka izskatas.

6. Viss aiznem vairak laika, neka varetu iedomaties.

7. Smaidi! Rit bus sliktak.

8. Ja list, tad gaz ka ar spainiem.

9. Nezaude galvu...varbut kads to velas nocirst...un noteikti nebus apmierinats, ka ta ilgi jamekle.

10. Ja viss iet labi, kaut kas saies greizi.

11. Ja nav iespejarns, ka varetu but vel sliktak, ta vienkarsi notiks.

12. Vienmer, kad viss scietami norisinas labi, tu kaut ko neesi pamanijis.

13. Kad kluda atrasta un izlabota, noskaidrojas, ka sakotnejais variants ir bijis pareizais.

14. Kad noskaidrojas, ka labojums ir kludains, bus neiespejami atgriezties pie sakotneja varianta.

15. Iespeja kaut kam notikt ir apgriezti proporcionala ta velamibai.

16. Visiem plusiem ir savi minusi.

17. Viss, kas iesakas labi, beidzas slikti. Viss, kas iesakas slikti, beidzas vel sliktak.

18. Ja izskatas vienkarsi - bus sarezgiti. Ja izskatas sarezgiti - bus navigi gruti.

19. Ja projektam nepieciesami "n" komponenti, noliktava bus "n+1" vieniba.

20. Pec tam, kad iekarta bus samonteta, uz galda atradisies vel dazas detalas.

21. Tiesi visdargakais komponents ir tas, kas saluzt.

22. Pec tam, kad pedeja no sespadsmit vaka skruvem bus atskruveta, atklasies, ka ir atskruvets nepareizais vaks.

23. Pec tam, kad vaks bus pievilkts ar pedejo no sespadsmit skruvem, atklasies, ka nav ielikta blive.

24. Katra aprekina, kur vien ir iespeja ielavities kludai, ta ari notiks.

25. Tu nekad neatradisi nepieciesamo lietu, kamer nebusi aizstajis to ar citu.

26. Ja kaut ko glaba pietiekarni ilgi, to var izmest.

27. Ja kaut ko izmet, to ievajadzesies tulit pec tam, kad tas vairs nebus pieejams.

28. Ja pazudusi lieta tiek atrasta, pazudis kaut kas cits.

29. Atrakais veids, ka kaut ko atrast, ir sakt meklet kaut ko citu.

30. To, ko tu nemekle, var atrast vienmer.

31. Meklesana jasak no tas vietas, kur vismazak ceribu kaut ko atrast.

32. Pedeja vieta, kur mekle, vienmer var kaut ko atrast.

33. Pirmaja vieta, kur mekle vienmer var kaut ko atrast, bet nekad pirmaja reize, kad tur ielukojas.

34. Ilgi gaiditais talruna zvans atskan minuti pec tam, kad tu esi aiz durvim.

35. Ja ir rakstamais, tad nav papira. Ja ir papirs, tad nav rakstama. Ja ir abi, tad nav, ko pierakstit.

36. Ja ir laiks, nav naudas. Ja ir nauda, nav laika.

37. Iespeja vienmer paradas bridi, kad ir vismazak iespeju to izmantot.

38. Lai kaut ko padaritu tiru, kaut kam ir jaklust netiram.

39. Tacu ir iespejarns visu padarit netiru, neko nepadarot tiru.

40. Automasinas mazgasana nepalidzes izsaukt lietu.

41. Tam, cik slikti var iet, nav robezu.

42. Nav tik vienkarsa darba, ko nevaretu izdarit nepareizi.

43. Nekad nav laika izdarit pareizi, bet vienmer ir laiks izdarit velreiz.

44. Nav iespejarns noteikt ieprieks, kuru maizes pusi apsmeret ar sviestu.

45. Objekts kritis ta, lai nodaritu iespejarni lielako postu.

46. Iespeja sviestmaizei nokrist ar apsmereto pusi uz leju ir tiesi proporcionala paklaja cenai.

47. Nokritis tiesi vistrauslaka detala.

48. Tiklidz tu nac klaja ar lielisku risinajumu, kads jau tikko ir atrisinajis so problemu.

49. Nekas nekad neizdodas, ka planots.

50. Parsteidzosi, cik daudz laika prasa to darbu pabeigsana, pie kuriem tu nestrada.

51. Tas, kas tev palidzeja noklut uz si pakapiena, iznicinas tevi uz nakama.

52. Kripatina imidza ir vertigaka neka godigs darbs visas dienas garuma.

53. Neatkarigi no ta, cik tu dari, tu nekad nestrada pietiekarni daudz.

54. Tas, ko tu nedari, vienmer ir svarigaks par to, ko tu dari.

55. Tiem, kam ir, tiks vel.

56. Ja gribi tikt uz prieksu, neruna preti.

57. Tas, kurs blauj skalak, tiks pie varda.

58. Tas, kur tu sedi, ir atkarigs no ta, ko tu pazisti.

59. Jo talak ir nakotne, jo labak ta izskatas.

60. Veiksme vienmer gadas, kad esi vienatne. Neveiksme - visiem redzot.

61. Nevar noteikt pelkes dzilumu. Pirms neesi taja iekapis.

62. Apdomigi un sapratigi cilveki nekad neko ipasu nepaveic.

63. Darbs pavirzas uz prieksu katru otro piektdienu.

64. Ja nebutu pedejas minutes, nekas netiktu paveikts.

65. Ja kaut ko lieto ar pilnu jaudu, tas saluzis.

66. Jo vieglak kaut kas izdararns, jo grutak taja kaut ko grozit.

67. Visi steidzamie darbi janodod viena un taja pasa diena..

68. Steidzamais darbs, kuram tu veltiji visu nakti, nebus vajadzigs vel vismaz divas dienas.

69. Ja to var saprast, tas ir novecojis.

70. Izjaukt vienmer ir vieglak neka salikt kopa.

71. Tas, ko nevar izjaukt, izjuks pats.

72. Kad tu kadam centisies paradit, ka iekarta nedarbojas, ta darbosies.

73. Haoss pasaule pastavigi pieaug.

74. Jebkurs instruments, kas nokritis zeme, aizripos visgrutak pieejama vieta.

75. Kritosais instruments vispirms iesitis tev pa kaju pirkstiem.

76. Ja kads tehnisks izgudrojums izgazas, tas notiek visnepiemerotakaja bridi.

77. Ja kas iestregst - lieto speku; ja saluzis, tas butu bijis jamaina tik un ta.

78. Ja reiz darbs ir sabojats, tad katrs meginajums to labot padaris visu vienigi sliktaku.

79. Jo svarigaks tavs petijums, jo mazak cilveku to sapratis.

80. Ja tas ir zals vai lokas, tad ta ir biologija. Ja tas smird, tad ta ir kimija. Ja tas nedarbojas, tad ta ir fizika.

81. Grupas darbs ir pamatu pamats. Tas dod tev iespeju vainot kadu citu.

82. Uz datora vispatikamak ir izpildit tiesi visnevajadzigakos uzdevumus.

83. Kad ieraksti atmina, atceries, kur tu to ieraksti.

84. Programmetajiem vislabak pazistama valoda ir daudzstaviga.

85. Tie, kuri var, dara. Tie, kuri nevar, maca.

86. Ja kursa, uz kuru tu velies pieteikties, ir "n" vietas, tu busi "n+1", kas pieteiksies.

87. Ja laimigi sagadas ta, ka viena pec otras notiek divas nodarbibas, tas bus ieplanotas ekas pretejos galos.

88. Parskatot piezimes pirms eksamena, visnozimigakas no tam bus nesalasamas.

89. 80% izlaiduma eksamenu balstisies uz vienigo kaveto nodarbibu, kura iztirzata vieniga gramata, ko tu neesi lasijis.

90. lepriekseja diena pirms parbaudijuma Latvijas vesture tavs biologijas pasniedzejs liks izlasit 200 lappuses par plakanajiem tarpiem.

91. Ikviens pasniedzejs uzskata, ka tev nav cita uzdevuma ka zubrit vina prieksmetu.

92. Ja eksamena bus atlauts izmantot gramatu, tu busi aizmirsis to panemt.

93. Ja eksamenu atlaus kartot majas, tu aizmirsisi, kur dzivo.

94. Semestra beigas tev atgadinas, ka biji pieteicies uz kursu, kuru ne reizi neapmekleji.

95. Kalkulatora baterijas, kas kalpoja visu semestri, beigsies matematikas gala eksamena.

96. Tu nekad nesaproti uzdevumu, kamer kontroldarbs nav nodots.

97. Kursa darba pabeigsanai visvajadzigaka gramata biblioteka bus pazudusi. Ja ta bus pieejama, nebus vajadzigas lappuses.

98. Vissvarigakajam citatam nebus atrodams autors.

99. Tuvakaja biblioteka tev vajadzigas gramatas nebus.

100. Neatkarigi no ta, kada gramata tev nepieciesama, ta bus augseja plaukta.

101. Ja tev trukst zurnala viena numura, tiesi tani bus publicets raksts, kuru tu visvairak velies izlaslt.

102. Jebkuru darbu, ko ir verts darit, bija verts darit vakar.

103. Jo sarezgitaks un grandiozaks plans, jo lielaka iespeja tam izgazties.

104. Esi gatavs, ka pienaks diena, kad Tev nebus neviena, ko izlamat.

105. Vienigaja bridi, kad tu dienas laika atlaidies kresla, lai atpustos, cauri birojam izies prieksnieks.

106. Lielako atalgojumu sanem tas, kas vismazak darijis.

107. Visienesigako darbu piedavas tad, kad ta izpildei tev nemaz nebus laika.

108. Brivs bridis, kas paradas negaiditi, tiks izniekots.

109. Ja kaut kas ir slepens, tas paliks kopetaja.

110. Blakus rinda kustas atrak.

111. Ja tu mainisi rindu, tad ta, ko tu tikko atstaji, saks kusteties atrak par to, kura tu esi tagad. Parkartosanas atpakal saniknos laudis abas rindas un izjauks visu kartibu.

112. Jo ilgak tu gaidi,jo lielaka ir iespeja, ka tu stavi nepareizaja rinda.

113. Lenaka kasiere vienmer apkalpo atras apkalposanas rindu.

114. Ja tu skrien uz isako rindu, ta peksni klust par garako rindu.

115. Neatkarigi no ta, cik agri tu ieradisies, kads jau bus rinda pirms tevis.

116. Ja esi ieradies par agru, tiksanos atcels. Ja tu skrien pa galvu pa kaklu, lai pagutu laika, tev naksies gaidit. Ja tu ierodies par velu, tas bus parak velu.

117. Lifts vienmer pienak tad, kad esi nolicis zeme somu.

118. Ja busi apgriezis nagus, tev tos pec stundas ievajadzesies.

119. Labie laiki beidzas parak atri. Sliktie laiki turpinas bezgaligi.

120. Niezesanas stiprums ir apgriezti proporcionals iespejam aizsniegt niezoso vietu.

121. Porciju, ko noskatiji jau ienakot, nopirks cilveks, kas rinda ir pirms tevis.

122. Tira kaklasaite pievelk zupu.

123. Veja atrums pieaug tiesi proporcionali matu sakartojuma izmaksam.

124. Jo sliktaks ir matu griezums, jo lenak tie ataug.

125. Tu atceresies, ka janosuta vestule, vienigi tad, kad tuvuma nebus pastkastites.

126. Lidzko busi nosutijis apsveikuma kartites, sanemsim sveicienu no kada, ko busi aizmirsis apsveikt.

127. Tiklidz stjuarte bus pasniegusi kafiju, lidmasina iekritis gaisa bedre.

128. Visi labie ir panemti.

129. Ikvienam gribas, lai vinu ievero, bet neviens nevelas, lai uz vinu blenz.

130. Visas iespejas ir 50%. Vai nu tas notiks, vai nenotiks. Visticamak tomer, ka 90% ir pret tevi.

131. Iespeja sastapt pazinas pieaug, ja esi kopa ar kadu, ar ko nevelis tikt redzets kopa.

132. Ja vairaku menesu laika notiek tikai tris intrigejosi pasakumi, tie visi notiek viena vakara.

133. Skrapejumi plate vienmer skarusi tavu milako dziesmu.

134. Iespeja klauves pie durvim tad, kad tu nebusi uzlicis austinas.

135. Kludities ir cilveciski; vainot savas kludas kadu citu ir vel cilvecigik.

136. Viss labais dzive ir vai nu pretlikumigs, vai amorals, vai kalorijam bagats.

137. Draugi nak un aiziet, bet ienaidnieki uzkrajas.

138. Ir amorali atstat idiotiem vinu naudu.

139. Nevar but iebildumi pret seksu televizija, kamer vien tu spej turet lidz.

140. Resnums izplesas, lai aizpilditu jebkuru apgerbu.

141. Tie, kuri dzivo vistuvak, ierodas pedejie.

142. Vienigi pieaugusajiem ir grutibas ar bernu zalu pudelisu atversanu.

143. Pedeja arstesanas kursa diena nekad nebus pareizais tablesu atlikums.

144. Jo aukstaka ir rentgena plaksne, jo lielaku kermena dalu tev vajadzes tai piespiest.

145. Ir divu veidu plaksteri: tadi, kas neturas klat, un tadi, kas nenak nost.

146. Saskries mulki un dabus labakas vietas.

147. Jebkura pasakuma pedejie ierodas tie, kuru vietas ir vistalak no ejas.

148. Satraucosakie speles momenti rodas tad, kad tu vero rezultatu tablo vai ari esi aizgajis nopirkt uzkodas.

149. Ja tu parsledz TV kanalu, lai nebutu jaskatas reklama, ari saja kanala raidis reklamu.

150. Nekad nelaid vali to pie ka tu turies, pirms neesi piekeries pie kaut ka cita.

151. Vismazak pieredzejusais makskernieks vienmer izvelk vislielako zivi.

152. Jo vairak samudzinajusies tava makskeraukla, jo labak keras zivis citiem tava tuvuma.

153. Visos marsrutos vairak ir kalnup vedosu posmu neka horizontalu vai lejup vedosu vietu.

154. Uzvares tas, kas vismazak gribejis piedalities spele.

155. Vai tu vinne vai zaude, tu zaude.

156. Kad kavejas lidmasina, ar kuru tu lido, tad ta, kura tev japarsezas, izlidos laika.

157. Neatkarigi no brauksanas virziena cels vienmer ved kalnup vai pret veju.

158. Jebkura plana vissvarigaka informacija bus locijuma vieta.

159. Tava automasina patere vairak degvielas un ellas neka jebkura cita.

160. Ja kaut kas tev nak preti, tad tu esi nepareizaja josla.

161. Luksofora iedegsies zala gaisma, tiklidz tava masina bus pilnigi apstajusies.

162. Papildu stundu, ko esi ierekinajis celam, aizpildis pusotru stundu ilgs sastregums.

163. Apdrosinasana attiecas uz visu, iznemot to, kas notiek.

164. Katru reizi, kad tu pie krustojuma gribesi uzkrasoties, luksofora bus zala gaisma.

165. Pirmais kukainis uz tira stikla trapis precizi acu augstuma.

166. Tiriba ir tuva neiespejamam.

167. Bojata ola bus ta, ko tu iesitisi tortes krema.

168. Jo vairak edama sagatavots, jo mazak viesi ed.

169. Esanas ilgums ir apgriezti proporcionals gatavosana pateretajam laikam.

170. Lai ari kas tas butu, kads to jau bus edis pusdienas.

171. Daudzfunkcionalas ierices pilniba nepildis nevienu no funkcijam.

172. Jo vienkarsaka ir norade (piem., plest seit), jo grutak bus atvert iepakojumu.

173. Tevi vienmer paslaves par to, kas prasija vismazak pulu.

174. Ja reiz ediens ir sabojats, tad viss, ko tam pievienosi, stavokli tikai pasliktinas.

175. Sastavdala, pec kuras tev speciali bija jaiet uz veikalu, bus ta, pret kuru tavam viesim ir alergija.

176. Ja tu doma, vai esi izvilcis galu no ledusskapja, tu to neesi izdarijis. Ja tu doma, vai neesi atstajis kafijas kannu ieslegtu, tu esi to izdarijis.

177. Nazis, kas ir neass, lai grieztu jebko citu, vienmer spej iegriezt pirksta.

178. Viss sabojajas remontetaju brivdiena.

179. Vienmer ir vairak netiras neka tiras velas.

180. Bemi neko neizlaista uz netiras gridas.

181. Viens bems nav pietiekami, bet divi ir daudz par daudz.

182. Neatkarigi no ta, kura puse durvim suns vai kakis atrodas, vins ir nepareizaja puse.

183. Ja tu noperc vel negatavus bananus lidz bridim, kad tiem vajadzetu nogatavoties, neviens vairs nebus palicis pari. Ja auglus noperc gatavus, tie sapus, pirms paspesi tos apest.

184. Visvairak tu iegusti to, kas tev vismazak vajadzigs.

185. Ja ir divas parraides, ko butu verts skatities, tas abas radis viena laika.

186. Telefons zvanis tad, kad tu atradisies aiz durvim, mekledams atslegas. Tu sasniegsi to tiesi laika, lai izdzirdetu klikski, kad zvanitajs noliks klausuli.

187. Lidzko cilveks iekapis vanna, sak zvanit telefons.

188. Jebkura horizonmla virsma tiecas uzkrat nevajadzigus niekus.

189. Nevienam produktarn labakos kumosinus nav iespejams atdalit no needamas dalas.

190. Naskis, ko cereji apest cela uz majam, bus iepirkumu somas pasa apaksa.

191. Saplist tas maisins, kura atrodas olas.

192. Apdauziti skivji nekad nesaplist.

193. Kad iesledz radio, vienmer skan tavas milakas dziesmas pedejas taktis.

194. Tavs parnesajamais radio nespes uztvert to staciju, ko velis dzirdet visvairak.

195. Nekad neieguldi naudu lietas, kas jabaro.

196. Ja kurpe der, ta ir neglita. Ja tev tas patik, nebus tava izmera. Ja tev tas patik un der, tu to nevari atlauties.

197. Tu nekad nevelies to, ko vari atlauties.

198. Neatkarigi no ta, cik ilgi un pamatigi tu kaut ko mekle, pec tam, kad busi to nopircis, kaut kur citur tas pardosana bus letak.

199. Gramata, par kuru izdevi Ls10,95, rit bus pardosana ar mikstu apvakojumu par divreiz mazaku summu.

200. Ja kaut kas der visam, tas neder nekam.

201. Sesdesmit dienu garantija garante to, ka izstradajums pasiznicinasies sesdesmit pirmaja diena.

202. To preci, ko tu nopirki, raksturos ka "Zem katras kritikas". To preci, kuru tu gandriz nopirki, raksturos ka "Silti iesakam".

203. Pieredze ir kaut kas tads, ko iegustam mirkli pec tam, kad tas ir vajadzigs.

204. Tiklidz tu dari to, ko gribeji darit, tev gribas darit kaut ko citu.

205. Kam janotiek, tas notiks.

206. Ja to ir verts darit, to ir verts darit vel un vel.

207. Ir dazas lietas, kuras nav iespejams zinat, bet tas zinat nav iespejams.

208. Viss atrodas galeja sabrukuma smvokli.

209. Putns roka ir drosak neka putns virs galvas.

210. Briesmigas beigas ir ieteicamakas neka briesmas bez beigam.

211. Ja kaut kas butu varejis noiet greizi, bet nav nogajis greizi, tad noteikti butu bijis arkartigi labi, ja viss butu nogajis greizi.

44 18 7 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 7

0/2000

nu īstenībā MērfijA likumi

5 0 atbildēt

liels un trekns mīnuss! šie jau ir bijuši......

UN GARUMZĪMES!!! Esi par tādu lietu skolā mācījies/-usies? Un mērfijs bija vīrietis nevis sieviete!!!

kaut kāds, galīgākais, bezsakars!!!!!

3 0 atbildēt

Pats stulbākais - citos rakstos šai ir garumzīmes. :D

3 0 atbildēt

stulbi jā ka nav garumzīmes, bet baigais pesimists šis bijis :D:D

true true :D

1 0 atbildēt

...Un pats galvenais likums:

212. Mērfijs, maita, nekad neguļ!

0 3 atbildēt