local-stats-pixel

88 Deivida Leina baušļi.12

60 1
88 Deivida Leina baušļi

Deivids Leins ir kļuvis slavens ar saviem 14 nemirstīgajiem vārdiem:
"We must secure the existence of our people and a future for White children."
(„Mums ir pienākums nosargāt mūsu tautas eksistenci šodien un nodrošināt nākotni mūsu baltajiem bērniem.”)

1. Katra reliģija vai mācība, kura noliedz dabas likumus, ir melīga.
2. Cilvēks tic Dievam vai Dieviem. Dabas likumi – tā ir augstāko spēku griba, un to nedrīkst noliegt.
3. Starp Dievu un reliģiju ir skaidri noteikta robeža, un reliģija bieži vien ir pretrunā ar Dievu. Dabu un tās likumus ir radījis augstākais spēks. Reliģiju ir radījuši mirstīgi cilvēki, kuriem ir raksturīgi kļūdīties. Reliģija var būt noderīga, bet tā var būt arī pretēja tautas interesēm.
4. Tikai tas lūdzošais ir patiess, kurš savienojas ar Dabu, pakļaujoties tās diženumam un bezgalīgā makrokosma noslēpumainajai kārtībai. Jāsaprot, ka no vienas puses mēs neesam nekas, nebūtiska daļiņa Dabas priekšā, bet no otras puses – mūsos ir augstākā vērtība kā vispārējā likteņa ķēdes posmam, bez kura šī ķēde pārtrūks. Tā savienojas lepnums un cieņa. Tā mēs nonāksim pie harmonijas ar dabu, līdz ar ko atnāks arī spēks, miers un pārliecība.
5. Valstiskās sistēmas atbalsta reliģijas, kuras sludina mācības par aizkapa dzīvi. Tā cilvēki tiek mācīti nepretoties plēsoņām šajā dzīvē.
6. Visu cilvēces vēsturi cilvēkus pašapmānam ir mācījuši tie, kuri pār viņiem ir valdījuši vai guvuši ienākumus no tiem.
7. Reliģija ir vienota ar nācijas kultūru. Multirasu reliģija sagrauj nācijas pašcieņu, kas ir nepieciešams priekšnosacījums rases izdzīvošanai.
8. Tas, ko cilvēki sauc par pārdabisku, ir tas dabiskais, ko cilvēks nevar vai negrib izprast.
9. Dažādas likumdošanas sistēmas ir pārlieku attīstījušās, kā rezultāts ir brīvības zaudēšana – tas liecina par to, ka nācijas gars novājinās.
10. Ja nācijas gars novājinās, tad valdošā sistēma ir spiesta aizpildīt radušos tukšumu.
11. Patiesībai nav nepieciešama tās ilga izskaidrošana. Tātad ir jāuzmanās no daudzvārdīgām doktrīnām.
12. Patiesība nebaidās no izzināšanas.
13. Ne ar ko nepamatota patiesība ir kā lēciens bezdibenī.
14. Saskaņā ar Dabas likumiem nav nekā krietnāka par cīņu par savas rases saglabāšanu.
15. Nav lielāka motivējoša spēka šajā cīņā, tātad šis spēks ir patiess un taisnīgs.
16. Māka izprast lietu būtību ir Nācijas veselības pazīme. Mirstošā nācijā, civilizācijā, kultūrā vai rasē viss iekšējais saturs tiek upurēts par labu ārējam.
17. Māka izprast lietu būtību ietver sevī spēju redzēt atšķirību starp ticību un realitāti.
18. Dabas likumos nav vietas „tiesībām” vai „privilēģijām”. Alnim, kuru notvēris izsalcis lauva, nav tiesību uz dzīvību. Bet viņš to var iegūt cīņā. Tieši tāpat arī cilvēkam nav tiesību uz dzīvību, brīvību, laimi. Tam visam jātiek nopelnītam vai izcīnītam. Gan pašam cilvēkam, gan viņa ģimenei, gan viņa tautai. Tikai tādā gadījumā var tikt pilnībā izprasta dzīvības, brīvības, laimes īstā vērtība.
19. Tauta, kura nav stingri parliecināta par savu unikalitāti un vērtību, tiks noslaucīta no zemes virsas.
20. Baltā rase tūkstošiem gadu ir cietusi iebrukumus no Āzijas un Āfrikas. Piemēram, 5.gs Eiropu pārstaigāja huņni ar Atillu priekšgalā. 800 gadus vēlāk – Čingizhana mongoļi. 8.gs mauri pakļāva Spāniju, Portugāli un daļu Dienvidfrancijas.
21. Tauta, kura ļauj pie sevis dzīvot svešiem, citas rases cilvēkiem, izzudīs. Tāpat var izzust arī visa Baltā rase, kura jau tagad sastāda tikai nelielu daļu cilvēces.
22. Rases spēja izdzīvot ir galvenais kritērijs tās vērtēšanā.
23. Politiskās, reliģiskās un ekonomiskās sistēmas var tikt sagrautas un atkal atjaunotas. Rase vai nācija nomirst uz visiem laikiem.
24. Rase nevar izdzīvot bez tai piederošas teritorijas.
25. Tāpat iznīks arī tauta, kurai nav savas oriģinālas kultūras.
26. Savstarpējas antipātijas starp rasēm ir dabiskas. Tas nepieciešams, lai saglabātos katras rases individualitāte un tiktu nodrošināta tās eksistence.
27. Pats par sevi naids pret citu rasu pārstāvjiem vai pat jaukteņiem nav konstruktīvs. Bet rasēm ir nepieciešams saglabāt savu tīrību, tātad tām jābūt skaidri nošķirtām. Katram ir neiecietīgi jāizturas pret tiem, kas izdara noziegumus pret savu rasi vai nodod to.
28. Multirasu sabiedrības koncepcija pārkāpj Dabas likumus.
29. Vienlīdzības koncepcija ir meli, tā ir pretrunā ar visām Dabas izpausmēm.
30. Rases pašsaglabāšanās instinktus diktē pati Daba.
31. Cilvēka vājums, kas izpaužas racionālisma un egoisma veidā, nedrīkst prevalēt pār šiem veselīgajiem Dabas instinktiem.
32. Rasu sajaukšanās vienmēr ir radījušas vislielākās briesmas, briesmas, kuras apdraud āriešu rases izdzīvošanu.
33. Rasu sajaukšanās – tā ir rases pašnāvība. Jau tagad daudzas balto ģimenes sev nevar atļauties bērnus, jo visi nodokļi ir paaugstināti ar mērķi pabarot miljonus ne-balto rasu pārstāvju.
34. Seksuālais instinkts – tā ir daļa no rases saglabāšanai paredzētā nevainojamā Dabas radītā mehānisma.
35. Homoseksuālisms ir noziegums pret Dabu.
36. Pornogrāfija degradē katru, kurš ar to aizraujas. Nepieciešams stingri norobežot pornogrāfiju no erotiskās mākslas.
37. Katrs vesels baltais cilvēks nedrīkst neizjust riebumu un naidu, redzot savas rases sievieti kopā ar citas rases vīrieti.
38. Slimā, mirstošā nācijā, kultūrā vai civilizācijā tradicionālās vērtības tiek pasniegtas kā ļaunums arī no to puses, kuri sevi dēvē par „patriotiem”.
39. Tauta, kura ignorē pagātni, zaudē tagadni un iznīcina nākotni.
40. Vislielāko godu un cieņu pelnījuši tie, kuri atdevuši savas dzīvības par savas tautas brīvību un saglabāšanu.
41. Uzticībai rasei vienmēr jāstāv augstāk par ģeogrāfiskām un nacionālām robežām. Ja cilvēki to sapratīs, tad vairāk nebūs karu, kuros brālis nokauj brāli.
42. Nācijas līderiem ir jābūt nācijas kalpiem un sargiem. Tie nedrīkst domāt par personisko labumu.
43. Nācijas līderis nedrīkst censties paplašināt savas pilnvaras un privilēģijas.
44. Neviena valdība nespēj kādam kaut ko iedot, iepriekš to neatņemot kādam citam. Galvenās valdības funkcijas – nacionālā aizsardzība un starptautiskās attiecības.
45. Nācijas vadību nedrīkst uzticēt daudzajām politiskajām partijām. Demokrātija ir visbīstamākā valsts pārvaldes forma.
46. Demokrātijā tie, kuri kontrolē masu informācijas līdzekļus, kontrolē elektorāta saprātu, un tātad tiem ir tāda vara, par kuru pagātnes diktatori un monarhi varētu tikai sapņot.
47. Demokrātijas vienkāršākais apraksts: pieņemam, ka trīs cilvēki veido valdību, un katram ir viena balss. Un divi balso par to, lai apzagtu trešo.
48. Demokrātijas „augstākajām stadijām” ir raksturīgs liels karu daudzums, jo bankrotējusī sistēma mēģina saglabāt savu eksistenci, aplaupot citas nācijas.
49. Demokrātijas sistēmā reti ir tā, ka tas, ko vairākums uzskata par pareizu un morālu, būtu likumīgs. Demokrātijā reti būs sastopama situācija, kad tas kas ir krietni un pareizi, būs nostiprināts likumdošanas aktos. Toties likumdošanas aktos būs nostiprināts daudz nekriertnā un amorālā.
50. Pēc demokrātiskās sistēmas bojāejas nevar neparādīties spēcīgs cilvēks... daži viņu sauks par diktatoru. Taču tas būs vienīgais veids, kādā novērst demokrātijas laikā pastāvējušā haosa sekas. Viņa mērķis būs atjaunot augstākos Dabas likumus.
51. Lai sevi saglabātu, Sistēma ir spējīga uz visu.
52. Sistēmas slogs var tikt nomests tikai ar spēka palīdzību.
53. Tumšus darījumus veicošie savas darbības cenšas slēpt ar patriotiskām runām.
54. Melīga propoganda ir bezprincipiālas varas galvenais ierocis.
55. Politiskā vara, lai kāda tā arī nebūtu, balstās uz spēka palīdzību.
56. Pārlieku patriotiskus saukļus skandējošo mērķis ir nokļūšana pie varas un tirānijas nodibināšana.
57. Propoganda ir jebkurā cīņā nepieciešams ierocis. Veiksmīgai propogandai jābūt vienkāršai, emocionālai, drošai, bez apnicīgas atkārtošanās. Propogandai nav nekas jāizskaidro, bet jāsaka: „Lūk, mēs darām to, ko Jūs vēlētos darīt”.
58. Sistēma māca par ko domāt, brīvi cilvēki māca, kā domāt.
59. Izvairieties no ļaudīm, kuri cenšas tikt pie naudas un bagātības ar runāšanu. Īpaši piesardzīgiem jābūt ar juristiem un garīdzniekiem, jo viņu darbība ir pretrunā ar Dabas likumiem.
60. Ienaidnieku iznīcinātu patriotu bieži vien nosoda pat viņa agrākie draugi un sabiedrotie, baidoties, ka viņus nepiemeklē patriota liktenis.
61. Miera dieviete var dzīvot tikai Kara dieva paspārnē.
62. Valsti nepieciešams veidot saskaņā ar Dabas likumiem. Tas ir nepieciešams Nācijas saglabāšanai un tai pienācīga dzīves līmeņa nodrošināšanai.
63. Ja kāds ļaus svešajiem pārņemt masu informācijas līdzekļu, reliģijas, mākslas, finansu, jurisprudences sfēras, viņš tiks pamazām iznīcināts.
64. Likumi nav pastāvīgi jāizskaidro. To darbība ir elementāra un nenovēršama.
65. Pateikts vārds ir daudzreiz efektīvāks par uz papīra rakstītu saukli. Tieši tādēļ Sistēma daudz asāk reaģēs uz mītiņu, nekā uz kādu publikāciju.
66. Likumi ir tik stipri, cik stipra ir tos īstenojošā vara.
67. Neapbruņoti pacifisti būs vergi.
68. Ir dzirdēts, ka spalva ir stiprāka par zobenu. Iespējams. Bet tam spalvas sarakstītajam nebūs nekādas jēgas, ja aiz tās nestāvēs zobens.
69. Tirānija tiek nodibināta pakāpeniski, ar miglainas retorikas palīdzību.
70. Terorists no patriota atšķiras tikai ar to, kā viņu darbus pasniedz masu informācijas līdzekļi.
71. Visiem valdošo spriedumiem jābūt saskaņā ar Dabas likumiem.
72. Materiālisms ir graujošs un iznīcinošs, un Nācijas līderiem pret to vajag pastāvīgi cīnīties. Tomēr jāņem vērā tas, ka savas ģimenes materiālās labklājības celšana ar godīgu darbu nav un nevar būt nekas nosodāms.
73. Materiālisms it kā cilvēkam rada īpašu statusu sabiedrībā. Tomēr īstenu sociālo statusu var iegūt, darbojoties Ģimenes, Rases, Nācijas labā.
74. Materiālisms noved pie pārmērīgas patērēšanas, kas savukārt nevar nenovest pie apkārtējās vides un dabas iznīcināšanas.
75. Tirgotāja funkcija ir sekmēt preču apmaiņas procesu. Šīs tirgotāja funkcijas „pilnvarojuma” pārsniegšana nav pieļaujama.
76. Augļošana, kas cilvēkus noved procentu verdzībā, ir noziegums.
77. Finanšu demokrātijas mērķis ir vara un tirānija.
78. Banķieri pakāpeniski Nācijai atņem tiesības pašai rīkoties ar tās bagātībām.
79. Augļotājiem maksājamie procenti, inflācija, augstie nodokļi ir zagļu un krāpnieku darbības sekas. Tā ir Nācijas morālo pamatu iznīcināšana.
80. Jebkura negodīgā ceļā iegūta bagātība tiek izlietota nelietderīgi.
81. Nekas dabā nestāv uz vietas. Dzīvības spēks vai nu aug, vai nīkuļo, vai arī iet bojā.
82. Cieņu ir jānopelna, tās izrādīšanu nedrīkst pieprasīt un to nav iespējams piesavināties.
83. Uzmanieties no vienmēr ar visu neapmierinātiem cilvēkiem; viņu neapmierinātība negatīvi ietekmē arī apkārtējos.
84. Vienmēr saglabājiet pašcieņu, krietnumu un esiet pašdisciplinēti, kamrādi!
85. Nekad nevajag nokārt degunu.
86. Muļķis par citiem spriež, klausoties viņu vārdos, gudrais spriedumus izsaka, vērtējot padarīto.
87. Katra darbība rada pretdarbību. Ko sēsim, to arī pļausim, un ja ne mēs, tad citi.
88. Slimas, mirstošas nācijas pazīmes:
- rasu sajaukšanās;
- izjūkošas/nestabilas ģimenes;
- narkomānija un alkoholisms;
- aborti;
- inflācija un procentu verdzība;
- svešu kultūru, ideoloģiju, reliģiju klātbūtne;
- savtīgu interešu vārdā politiķu izraisīti kari;
- homoseksuālisms (achtungs);
- Dabas likumus noliedzoša reliģija.
60 1 12 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 12

0/2000
Cilvēks, kas domā.
2 0 atbildēt
hmm, kkāda patiesība jau ir ! :)
1 0 atbildēt
slinkums lasit to visu, bet gribas ticet ka tur nav sarakstitas mulkibas :)
1 0 atbildēt
R.I.P 14/88
1 0 atbildēt
14/88 Meine ehre heisst -treue.
1 0 atbildēt
Marksisms :) Bet nacionala pashapzinja un ideologija ir jacel katram. Es piekritu gandriz visam izn*t obligatai karosanai.
1 0 atbildēt
Puse no tā ir stulbums..
1 1 atbildēt
Heresiarh ielicis visai neērtu tēmu. Maziem * puikām un meitenēm nepatiks.
1 1 atbildēt
Pāris lietām piekrītu, bet kur panesās jautājumi par rasēm utml, sākas naids.
0 0 atbildēt
14/88 !!!
0 0 atbildēt
14/88
0 0 atbildēt
Viens no neo-nacionālsociālisma, galēji labējo, skinhedu ideju tēviem. Faktiski cilvēks leģenda!
0 0 atbildēt